Webmaster


Klášter dominikánů u kostela Panny Marie Růžencové
Jiráskovo náměstí 30/814
326 00 Plzeň

P. RNDr. Jan Rajlich, OP:
e-mail: jan@op.cz
Počet přístupů:
Modlitby ke sv. Dominikovi

Z liturgického kalendáře:
  • 8. 8. - SLAVNOST SV. OTCE DOMINIKA, zakladatele řádu Kazatelů - MEŠNÍ TEXTY
  • 24. 5. - Památka Přenesení ostatků sv. Otce Dominika - MEŠNÍ TEXTYSoubory ke stažení:


Modlitby:

Modlitba bl. Jordána Saského
Blažený náš Otče, svatý Dominiku,
volám k tobě z hlubin našeho slzavého údolí,
neboť ty jsi po blahoslavené Královně panen přede všemi svatými má naděje a sladké potěšení.
Tebe vzývám jako svého zastánce.
Prosím, přijmi mne milostivě a opatruj, chraň a pomáhej mi, abych dosáhl vytoužené milosti od Boha, došel jeho milosrdenství a obdržel potřebné prostředky ke své spáse.
Laskavý Otče, svatý Dominiku, pomáhej mi a všem, kdo tě vzývají.
Buď neustálým strážcem Pánova stáda. Ochraňuj a veď ty, kdo jsou mi svěřeni.
Veď nás k nápravě života a smiř nás s Pánem Bohem.
A po tomto vyhnanství nás radostně představ požehnanému Pánu Ježíši Kristu, jehož čest, chvála a sláva a věčné blaho -
- spolu se slavnou Marií Pannou a s celým dvorstvem nebešťanů neustále trvá na věčné časy.
Amen.

Modlitba k Panně Marii a sv. Dominiku
Všemohoucí věčný Bože,
ty chystáš místa v nebi pro ty, kdo se zřekli světa.
Proto pokorně prosíme tvou nesmírnou dobrotivost, abychom na přímluvy blahoslavené Panny Marie, Matky tvého Syna,
a svatého Dominika, tvého vyznavače a ochránce řádu Kazatelů,
věrně plnili sliby, které jsme učinili,
a abychom šťastně dosáhli toho, cos přislíbil těm, kdo s tebou vytrvají až do konce.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Blahá naděje
Blahá naděje, kterou jsi sílil bratří sbor,
když nad tebou kvílil v žití poslední hodině,
neboť jsi slíbil, že i po smrti přispěješ své drahé rodině!
Vyplň, co slíbils, a podporuj nás prosbami svými teď i v každý čas.
Který takovou skvěl jsi se silou, hoje rozličné nemoci:
obrať též k nám svoji tvář milou, řačiž nám pomoci.
Vyplň, co slíbils, a podporuj nás prosbami svými teď i v každý čas.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Vyplň, co slíbils, a podporuj nás prosbami svými teď i v každý čas.
V.: Oroduj za nás, svatý otče Dominiku!
R.: Abychom byli hodni zaslíbení Kristových.

Modleme se:
Bože, tys milostivě osvítil svou Církev zásluhami a učeností svatého Dominika,
tvého kněze a našeho Otce.
Dej tedy, ať na jeho přímluvu nepostrádá časné pomoci a stále prospívá duchovním růstem.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.